Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Regression ,  Statistik

Det innebär att man identifierar sambandet mellan en beroende variabel (x) och en oberoende variabel (y). Vi genomför en undersökning och visar i steg för steg beräknar k och m hos regressionslinjen y = kx + m. Sedan jämför vi de värden vi får med grafräknarens inbyggda funktioner.
Avslutningsvis beräknar vi korrelationskoefficienten r, som är ett mått på hur starkt det linjära sambandet är mellan två variabler. Några slutsatser om en relation mellan orsak och verkan kan man naturligtvis inte dra.

Publisher specific license