T³ Deutschland Materialien

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Det innebär att man identifierar sambandet mellan en beroende variabel (x) och en oberoende variabel (y). Vi genomför en undersökning och visar i steg för steg beräknar k och m hos regressionslinjen y = kx + m. Sedan jämför vi de värden vi får med grafräknarens inbyggda funktioner.
Avslutningsvis beräknar vi korrelationskoefficienten r, som är ett mått på hur starkt det linjära sambandet är mellan två variabler. Några slutsatser om en relation mellan orsak och verkan kan man naturligtvis inte dra.

Publisher specific license